การรับเข้า

การรับเข้า/ศึกษาต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดสอนจำนวน 6 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร รายละเอียดของแต่ละหลักสูตรตามข้อมูลด้านล่างนี้

รายละเอียดรับปริญญาตรี
รายละเอียดรับปริญญาโท
รายละเอียดรับปริญญาเอก

 วิธีการสมัคร / สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

 ปริญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการศึกษา (รับสมัครสอบ เปิดภาคเรียน)