คลังเก็บผู้เขียน: anuphan phanamorn

ขอเชิญตอบแบบสำรวจลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558

แบบสำรวจลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา 2558 (สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2559)

link = https://goo.gl/t3FwWf

ex 17 09 2017

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

 

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน และ ตารางสอน ภาคต้น 2560

รายวิชาที่เปิดสอน-AR-ภาคต้น-ปีการศึกษา-2560 ใหม่ 17 กรกฎาคม 2560

รายวิชาที่เปิดสอน-ID-ภาคต้น-2560

ตารางสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์. ใหม่ 17 กรกฎาคม 2560

ตารางสอนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

 

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. – มข. ปีงบ 60 ถึง 31 กค. 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งทางการวิจัยโดยนักวิจัยใหม่เป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดเครือข่ายทางการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จึงประกาศรับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 และใคร่ขอความอนุเคราะห์โปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศฯส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ตามโครงการดังกล่าว โดยเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดแล้วส่งไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย (ชั้น2) สำนักงานอธิการบดี อาคาร2  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์

ประกอบการประชาสัมพันธ์
แฟ้มแนบ :
1) ขอเชิญสมัครโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่_2560.pdf
2) แบบเสนอโครงการวิจัย_มข.มช.2560.pdf
3) ประกาศ.pdf

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรองการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 61 ถึงวันที่ 27 กค. 60

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ยองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ร่วมมือกันบริหารแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และเห็นควรประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

 

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program 2561

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิการศึกษาไทย- อเมริกัน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South

Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561   สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงาน

ในสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 -12 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด

ได้จาก http://www.fulbrightthai.org ภายใต้หัวข้อ Now Open ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น.

Vishwakarma Institutes มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี-โท ที่อินเดีย ถึง 31 กค. 60

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า Vishwakarma Institutes (VI) เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย
ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ VIT และ VIT
( Vishwakarma Institute of Technology และ Vishwakarma Institute of Information Technology )
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะพิจารณาลดค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งแก้นักศึกษา
แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เช่น ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรานักศึกษา
ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์นักศึกษาต่างชาติของ Vishwakarma Institute ได้โดยตรง หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2560

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 5/2560 ซึ่งจะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้สนใจที่จะไปนำเสนอผลงานในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถส่งเอกสารไปยังกองบริหารงานวิจัยภายใน 9 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามได้ที่ กฤติกา แดงรัตน์   : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://ora.kku.ac.th/index.asp?go2=foreign_research_present

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปกติ โดยวิธีพิเศษ (โครงการรับผู้มีความสามารถด้านการออกแบบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  1. กำหนดการสอบ
  2. แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ
  3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์