คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวนักศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

.

 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 20 กรกฏาคม 2563

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 20 กรกฏาคม 2563

Link = https://kku.world/w4ith

 

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ถึง 25 พค. 2561

  1. ประกาศตารางสอบปลายภาค-สถ.5-61
  2. ตารางสอบปลายภาค-ปลาย-60-เพิ่มเติม
  3. เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค-ปลาย-60

ขอเชิญตอบแบบสำรวจลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558

แบบสำรวจลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา 2558 (สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2559)

link = https://goo.gl/t3FwWf

ex 17 09 2017

 

 

OPEN HOUSE 2017 และ เก็บข่าว btac โฮมภูมิ

แผนที่ งาน OPEN HOUSE 2017

รูปภาพกิจกรรม 16 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 17 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 18 สิงหาคม 2560

รูปภาพกิจกรรม 27 สิงหาคม 2560

— เนื้อหาที่ post ในหน้าแรกเก็บไว้

ขอเชิญเข้าชม โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Open House 2017- 15-31 สิงหาคม 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

.  . 

กำหนดการ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Open House 2017
ระหว่างวันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2560
แผนที่และภาพกิจกรรมแบ่งตามวันที่มีกิจกรรม

โครงการงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต: Wisdom for the Future คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15-16 มิถุนายน 2560

 

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และวันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

 

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน และ ตารางสอน ภาคต้น 2560

รายวิชาที่เปิดสอน-AR-ภาคต้น-ปีการศึกษา-2560 ใหม่ 17 กรกฎาคม 2560

รายวิชาที่เปิดสอน-ID-ภาคต้น-2560

ตารางสอนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์. ใหม่ 17 กรกฎาคม 2560

ตารางสอนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม