คลังเก็บหมวดหมู่: data

การรับเข้าศึกษา

การรับเข้า-แนะนำภาพรวม : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาตรี : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาโท : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การรับเข้า-ระดับปริญญาเอก : คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รายนามคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ดำรงตำแหน่ง

คำสั่งแต่งตั้ง

1

รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี 18 มิ.ย. 2531 – 17 มิ.ย. 2535 สภา มข. 15/2531
ลว. 23 มิ.ย. 2531

2

รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี 18 มิ.ย. 2535 -17 มิ.ย. 2539 สภา มข. 38/2535
ลว. 9 มิ.ย. 2535

3

รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร 18 มิ.ย. 2539 – 17 มิ.ย. 2543 สภา มข. 40/2539
ลว. 17 มิ.ย. 2539

4

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ธนู พลวัฒน์ 18 มิ.ย. 2543 -17 มิ.ย. 2547 สภา มข. 12/2543
ลว. 16  พ.ค. 2543

5

รองศาสตราจารย์ดำรงค์ หอมดี 18 มิ.ย. 2547 – 13 ก.ย. 2547 มข. 1880/2547
ลว. 10 มิ.ย. 2547
(รักษาราชการแทน)

6

รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม 14 ก.ย. 2547 – 13 ก.ย. 2551 สภา มข. 22/2547
ลว. 1 ก.ย. 2547

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ 14 ก.ย. 2551 – 13 ก.ย. 2555 สภา มข. 25/2551
ลว. 3 ก.ย. 2551

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ 14 ก.ย. 2555 -15 ก.ย. 2558 สภา มข. 24/2555
ลว. 10 ก.ย. 2555

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ 16 ก.ย. 2558 – 5 ต.ค. 2558 มข. 6140/2558
(ผู้รักษาการแทนคณบดี)
ลว. 10 ก.ย. 2558

10

รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 6 ต.ค. 2558 – 2 ก.พ. 2559 มข. 6853/2558
(ผู้รักษาการแทนคณบดี)

11

รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 3 ก.พ. 2559 – มข. 577/2559
ลว. 3 ก.พ. 2559

ความเป็นมา

ความเป็นมา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 -2524) และในแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 (พ.ศ.2525 -2529) เพื่อตอบสนองความต้ องการกำลังคนที่มีความรู้ ทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ 10 เล่มที่ 105 ตอนที่ 28 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 นับเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

พรฎ. จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญลักษณ์คณะ

สีประจำคณะ :สีน้ำตาล
วันสถาปนาคณะ :วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2531

******************************

วิสัยทัศน์ :คณะแห่งความยั่งยืน (“Sustainable Faculty”)

พันธกิจ :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์:

1. การบริหารงาน (Administration)
2. การสอน การเรียนรู้ (Teaching and Learning)
3. การวิจัย (Research)
4. การบริการวิชาการ (Knowledge Service)
5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture Care)
จุดประสงค์

  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ
  • มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคม และยุคสมัย
  • มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยรอบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด้วยตนเอง
 2. ผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานสากล
 3. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินให้กับคณะ(ด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการ)
 4. บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัวสูง

ค่านิยม

 • Integration : Efficiency : Good Governance
  บูรณาการ : ประสิทธิภาพ : ธรรมาภิบาล
ปรับปรุงเมื่อ : 20 กันยายน 2559