ระดับปริญญาตรี

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นางทัศวรรณ ศราภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประสานงาน : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR)
E-Mail : stassa@kku.ac.th
 Tel. 44210

 

นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
ประสานงาน : สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ID)
E-Mail : pchatrudee@kku.ac.th
 Tel. 44210